Центърът за професионално здраве и медицина на околната среда към университета Монаш (MonCOEH) е основан през 2008 г., за да осигури изследвания и специализирано обучение в тези области.

Необходими години за завършване на обучение по трудова медицина.

Службите по трудова медицина се фокусират върху обучението на професионалисти за оценка на работоспособността на дадено лице, лечение след професионална злополука или професионална болест и идентифициране на рисковете за здравето от работата и/или околната среда. Често срещаните професионални условия в Австралия включват мускулно-скелетни заболявания, психични разстройства и загуба на слуха, свързана с шума.

Създаването на факултети, които обучават специалисти спомага за развитието на специалността. След обучение службите по трудова медицина работят в промишлеността, в независими медицински служби или на частна практика.

Службата предлага обслужване от служба по трудова медицина, което се извършва съгласно Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд. Службата изготвя всички необходими документи пред инспекция по труда.

Службата организира провеждане на прегледи

Провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи, с цел издаване финално заключение за професионалната годност и здравословното състояние на работниците и служителите в съответствие със съответната Наредба от 1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Във връзка с проследяването на здравословното състояние на работещите службата по трудова медицина разработва ежегодни анализи. Те са за здравословното състояние въз основа на проведените периодични медицински прегледи. Издава документ-заключение за пригодността на работниците и служителите. С тях да извършват даден вид работа. Дава препоръки за оздравяване на работна среда и съхраняване на физическото и психическото здраве на работещите.

Трудовата медицина е служба, която работи с медицински специалисти от следните области:

– УНГ;- Офталмология;- Стоматология; – Образна диагностика – Неврология;- Хирургия и ортопедия;- Клинична лаборатория.

Службите по трудова медицина се фокусират върху обучението